สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

        วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษาพยาบาลจิตอาสาในโครงการ STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานโครงการ STIN อาสา และนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา ร่วมกับผู้นำชุมชุม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการตรวจแบบ antigen test kit (ATK) และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-19 กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ หมู่ 11 ซอยเปรมฤทัย ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีประชาชนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรม กลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จำนวน 90 ราย ผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#STIN #STINอาสาต้านภัยCovid19 #ExpertswiththeHeart
#นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา #นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย

Comments are closed.