สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับบุคลากรสถาบัน และประชาชนที่สนใจ

    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการ จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับบุคลากรสถาบัน และประชาชนที่สนใจ

Comments are closed.