Untitled-1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

👏ขอแสดงความยินดี❤
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
😆ได้รับการคัดเลือก😆
จากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข’ให้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย’ เป็น
👉สถาบันการศึกษาตัวอย่าง👍
“ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล [RDU] ประจำปี 2565”
💌ประเภทวิชาชีพพยาบาล😘
เพื่อยกย่องเชิดชูและเป็นขวัญกำลังใจแก่สถาบันที่เป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่น
 
 

Comments are closed.