สถาบันติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS’63 รอบ 3

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 3 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.25 น. ในปีนี้ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS’63 รอบ 3 ได้แก่
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. มหาวิทยาลัยศิรีนครินทรวิโรฒ
3. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลจาก https://www.admissionpremium.com/content/5535?fbclid=IwAR3QLMEQP9VbKqpG-npwf9702nANW5Y1IPUETYcgpmCzpAyC5v–5R22UPo

Comments are closed.