สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 26

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 26 ตามระเบียบวาระ อาทิ
 – การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562   
– การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562
– การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561
– (ร่าง) Roadmap การพัฒนา Excellence center ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดมุ่งเน้นของสถาบันในด้านผู้สูงอายุตามแผนพัฒนาสถาบัน โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ อีกทั้งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ Moving Towards Excellence Centers through International Research Networks (Phase 1: Elderly People) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board
– (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
 – การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระ           
– การดำเนินการของสถาบันในการกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง         

Comments are closed.