สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 200 คน  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดสอนในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล นอกจากจะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์และการผลิตงานวิจัยแล้ว ปัจจุบันสถาบันยังมีบริการวิชาการที่มีความหลากหลายรวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เพื่อเน้นให้ความรู้ บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคลากรทางสุขภาพและบุคคลทั่วไป ดั่งตามที่พันธกิจของสถาบันการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม

Comments are closed.