สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๗ (เป็นการส่วนพระองค์)

       📅 วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น. 

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ครั้งที่ ๓๗ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ ชั้น ๓ ห้องประชุมศักรินทรภักดี โซน ๓ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา  

       🤵🤵‍♀ โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

       🎆 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน ที่เคยมีภาวะสุขภาพ

       📝 จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 37 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ

     – (ร่าง) กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
      – (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ…..
      – (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ….
     – สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ปีที่ 3 ปี 6 เดือน ของการดำรงตำแหน่ง
     – (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565
     – รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564
     – (ร่าง) บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurse’s Aides/Caregivers) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     – ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
     – (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาสถาบัน เพื่อเป็นหลักยึดในการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอ (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาของสถาบัน คือ “จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ร่วมกับปฏิรูปนิยม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานมนุษยธรรม”

#STIN
#ExpertswiththeHeart

Comments are closed.