สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 40
📅วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น.
——————————————————————————
✴สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
⚜เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 40 (เป็นการส่วนพระองค์) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
🧑‍💼โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน
👩‍💼และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ✡เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
▶️เสด็จเข้าห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 40
🖋โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ
– (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยสถาบันมีแผนดำเนินโครงการที่สำคัญและมีความจำเป็น
– (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….
– (ร่าง) บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. ….
– การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564
– การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564
– การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2564
– การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
– (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
(พ.ศ. 2565-2569) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Comments are closed.