สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระสงฆ์ วันกำเนิดสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

วันที่่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๖ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย )โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย  กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา ๑๐๖ ปี สถาบันฯ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังผลิตผลงานวิชาการ การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันสภากาชาดไทย และประเทศชาติ

Comments are closed.