DSC4094

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
———————————————-
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖o พรรษา
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๑ โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
———————————————-
เสด็จ ฯ ขึ้นชั้น ๘ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖o พรรษา นางเฉลิมขวัญ นิวาตวงศ์ และครอบครัวเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จากนั้น เสด็จ ฯ เข้าห้องประชุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔๑ โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ
———————————————
– การขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
– งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
– การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จัดสรรเข้าแผนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘
– (ร่าง) งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
– (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
– การสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ ๔ ของการดำรงตำแหน่ง
– การสรุปผลการสรรหาอธิการบดี
– การประเมินตนเองของสภาสถาบัน
– การขออนุมัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและ
การควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
– (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ขยายระยะเวลา) ระหว่างสถาบันและกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีประเด็นมุ่งเน้น ๔ เรื่อง คือ
๑) การผลิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย
๓) ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานบริการวิชาการ ที่ประชาชน ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์
และ ๔) ระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย
– การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ⁿ- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษาเนื่องจากคณะกรรมการหมดวาระ

Comments are closed.