สวัสดิการของนักศึกษาพยาบาล

สวัสดิการสุขภาพ

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาพยาบาลทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สวัสดิการอาหาร

นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้รับสวัสดิการอาหารครบ 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงอาหารสวัสดิการ ฝ่ายโภชวิทยาและโภชนบำบัด ชั้น 2 ศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สวัสดิการหอพักนักศึกษา

 • นักศึกษาพยาบาล ได้รับสิทธิ์สวัสดิการหอพัก ดังนี้
  นักศึกษาหญิง
  – ชั้นปีที่ 1   อยู่หอพักภายนอกที่สถาบันฯจัดให้
  – ชั้นปีที่ 2-4 พักหอพักอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
  นักศึกษาชาย
  – ชั้นปีที่ 1 อยู่หอพักภายนอกที่สถาบันฯจัดให้
  – ชั้นปีที่ 2-4 พักหอพักอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
  หมายเหตุ : อยู่ระหว่างปิดปรับปรุงอาคารหอพักพระบรมคุณ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงและวางแผนจัดทำเป็นหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1