สวัสดิการของนักศึกษาพยาบาล

สวัสดิการสุขภาพ

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาพยาบาลทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สวัสดิการอาหาร

นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้รับสวัสดิการอาหารครบ 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงอาหารสวัสดิการ ฝ่ายโภชวิทยาและโภชนบำบัด ชั้น 2 ศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สวัสดิการหอพักนักศึกษา

 • นักศึกษาพยาบาล ได้รับสิทธิ์สวัสดิการหอพัก ดังนี้
  นักศึกษาหญิง
  – ชั้นปีที่ 1 พักหอพักอาคารพระบรมคุณ
  – ชั้นปีที่ 2-4 พักหอพักอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
  นักศึกษาชาย
  – ชั้นปีที่ 1 อยู่หอพักภายนอกที่สถาบันฯจัดให้
  – ชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาพยาบาลชายจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับหอพักคนละ 2,000 บาท
  เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสำหรับอยู่หอพักภายนอกสถาบันฯ เนื่องจากจำนวนห้องพักในสถาบันฯมีจำกัด
  หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและดำเนินการจัดทำหอพักสำหรับนักศึกษาชายภายในสถาบัน