สวัสดิการของนักศึกษาพยาบาล

สวัสดิการสุขภาพ

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการด้านสุขภาพ 

เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาพยาบาลทุกคน 

ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สวัสดิการอาหาร

นักศึกษาพยาบาลทุกคนมีสิทธิ์รับประทานอาหารฟรีครบ 3 มื้อที่ โรงอาหารสวัสดิการบุคลากรทุกวัน

สวัสดิการหอพักนักศึกษา

  • นักศึกษาพยาบาล ได้รับสิทธิ์สวัสดิการหอพัก ดังนี้
  1. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาพยาบาลทั้งหญิงและชายได้อยู่หอพักที่สถาบันฯจัดให้ฟรี

2. ชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาพยาบาลหญิงจะย้ายมาอยู่หอพักในสถาบันการพยาบาลฯ ฟรี และ นักศึกษาพยาบาลชายจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับหอพักคนละ 2,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสำหรับอยู่หอพักภายนอกสถาบันฯ  (เนื่องจากจำนวนห้องพักในสถาบันฯมีจำกัด แต่หากอาคาร สิรินธานุสรณ์ ฯ เปิดให้ใช้บริการได้แล้ว จะมีพื้นที่ห้องพักสำหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการหอพักฟรี ใหักับนักศึกษาพยาบาลทุกคน)