สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563

Comments are closed.