สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563″

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากชาดไทย จัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางสถาบันกับความเป็นเลิศ” และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่1 ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความท้าทายของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่อนาคต”
โดยในการสัมมาหลักสูตรจะเป็นนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น พร้อมทั้งวางแผนปรับการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

Comments are closed.