หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 • รายวิชาในหลักสูตร
  รายวิชาภาคทฤษฎี จำนวน 10 หน่วยกิต 150 ชั่วโมง
       NS 1021          นโยบายและระบบบริการสุขภาพ

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  วัตถุประสงค์ทั่วไป
            เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความเข้าใจในนโยบายสุขภาพ และมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ซับซ้อนในระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สามารถร่วมมือและประสานงานกับทีมสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องได้

 • ความเป็นมาของหลักสูตร