หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 • หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 • จำนวนรายวิชาในหลักสูตร   15  หน่วยกิต
       NS 1001         นโยบายสุขภาพและการพยาบาล 2
                              (Health Policy and Nursing)
       NS 2121         การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก 2
                              (Advanced Health Assessment and Clinical Judegment)

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ความเป็นมา/ ปรัชญาของหลักสูตร