96586

อธิการบดีประสานความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความห่วงใยบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาล จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ สถาบันได้ส่งทีมพยาบาลอาสาร่วมเป็นจิตอาสาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามจุดฉีดวัคซีนต่าง ๆ  เช่น จุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19  สนามฟุตบอลโปโลพาร์ค จุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19  โบสถ์พระมหาไถ่ ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ เป็นต้น  มีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็ว  และมีความปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งเพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อภายหลังฉีดวัคซีน

Comments are closed.