อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยในโรงเรียน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยในโรงเรียน โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4 เป็นผู้นำจิตอาสา ให้ความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัย ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก การดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐาน CPR with AED ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุ้มยกเคลื่อนย้าย ฐานเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย : วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย และฐานเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย : กระเป๋าเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ซึ่งมีเยาวชนแกนนำจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  2 รุ่นๆ ละ 200 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมศักรินทรภักดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนด้านสาธารณภัย

Add a Comment

You must be logged in to post a comment