เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อชุดหุ่นฝึก จำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.