เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด ๕,๐๐๐ Lumensอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๗ เครื่อง

Comments are closed.