เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองการเจาะเลือด การให้ยาและ สารละลายทางหลอดเลือดดำ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

Comments are closed.