เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTU
พร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

Comments are closed.