auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อนํ้าหล่อเย็นและวัสดุอุปกรณ์ของหอ
ผึ่งนํ้า สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา

Comments are closed.