เสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมการเสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะที่สถาบันได้รับรางวัลรางวัลเกียรติยศชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประเภท รางวัลต้นแบบ เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่บ่มเพาะความมีจิตอาสา ณ โรงแรมใบหยกสวีท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมฟังการเสวนา 20 สถาบัน ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Comments are closed.