แนวทางการปฏิบัติตัวภายหลังกลับจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        แนวทางการปฏิบัติตัวภายหลังกลับจากวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. ตรวจคัดกรอง และตรวจ ATK ก่อนเข้าสถาบันและก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
2. สังเกตอาการตนเอง 7 วัน หากพบว่ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK ทันที
3. เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น
4. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. แยกอุปกรณ์ใช้ส่วนตัว เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม และอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
6. กรณีสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงพิจารณามาตรการ WFH หรือเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงาน
7. การตรวจ ATK ในกรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ตรวจอย่างน้อย 4 ครั้ง (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ดังนี้
– ครั้งที่ 1 ในวันที่ทราบว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย (นับเป็นวันที่ 0)
– ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 หลังจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย
– ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 หลังจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย
– ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 ก่อนครบกำหนดกักตัว
ข้อมูลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข คณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Comments are closed.