แสดงความยินดี

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Comments are closed.