DSC_8161

แสดงความยินดี

DSC_8159

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.วุรณยุพา รอยกุลเจริญ และ ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณะวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

Comments are closed.