โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้ปฏิบัติธรรม นำหลักธรรมของพุทธศาสนามาปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ บ้านนวธารา จังหวัดปทุมธานี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Comments are closed.