โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ STIN  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย (I CAN DO CPR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ และทักษะ ในเรื่องสาธารณภัย การทำ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอุ้มยกเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและพร้อมที่จะเป็นผู้นำจิตอาสาด้านสาธารณภัยเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Comments are closed.