โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละประเภท รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและรองรับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบัน และเพื่อให้สถาบันมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

Comments are closed.