โครงการพัฒนาแผนที่วิจัยของสาขาวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาแผนที่วิจัยของสาขาวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาแผนที่วิจัยของสาขาวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 912  อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพร้อมทั้งกล่าวรายงาน

Comments are closed.