แนวนอน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการกับต่างประเทศ การบรรยายวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การสร้างและพัฒนางานวิจัยในระดับนานาชาติ”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Piyanee Klainin Yobas อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาการพยาบาล อลิซ ลี มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Alice Lee Centre for Nursing Studies, National University of Singapore) มาเป็นผู้ให้การบรรยาย โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นต้น

การบรรยายวิชาการครั้งนี้ให้ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัยระดับนานาชาติโครงการวิจัยที่จะเป็นที่สนใจของนักวิจัยระดับนานาชาติที่จะให้ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งเป็นที่สนใจของวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในการรับตีพิมพ์เผยแพร่ การสร้างและพัฒนาโครงการวิจัยระดับนานาชาติที่มีลักษณะดังกล่าวและประสบการณ์การทำงานวิจัยของวิทยากรในระดับนานาชาติ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแก้ไข

นอกจากนี้การบรรยายวิชาการครั้งนี้จะส่งเสริมให้สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพให้มากขึ้น

Comments are closed.