โครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดโครงการอบรมการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี(902/3) ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ใช้หลัก physical distancing 

Comments are closed.