ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริยธรรมในการสื่อสารยุคดิจิตอล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุม เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันและจริยธรรมในการสื่อสารยุคดิจิตอล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชูปถัมป์ ชั้น 4 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.