DSC_5225

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Angelbiss จากนางสาวสมสุข จิระวงษ์ ศิษย์เก่า พยาบาล รุ่น 78

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Angelbiss รุ่น 9A-5LN จากนางสาว  สมสุข จิระวงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เนอร์สเมดิแคร์ จำกัด ศิษย์เก่า พยาบาล รุ่น 78 เพื่อให้กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล

#ExpertswiththeHeart #STIN #SmartandService

*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.