ไหว้ครู 63

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธี โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ทำวัตรเช้า และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ โถงปฏิสัมพันธ์อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา และหลังจากนั้นมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร และทุนอุดหนุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครูนั้น เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยและดำรงความเป็นไทย และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้าน จิตอาสา ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

Comments are closed.