kgk23-58-746-6

เสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้ให้เกียรติเปิดการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้มีคณะวิทยากร ...

LL458-51-648-5

ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสภาการพยาบาล ปีที่ 34  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ สภาการพยาบาล #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 ...

รับประกาศ62

พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์  ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  มอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ประจำปี พ.ศ. 2561  ที่ห้องประชุม ม.จ.หญิง มัณฑารพ กมลาศน์   สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2 ...

546521-984-324

STIN IN CO-OPERATION WITH JRCTCN OPENED THE PROGRAMME OF ACADEMIC EXCHANGE ON DISASTER NURSING 2019

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกทัศน์การพยาบาลสาธารณภัยร่วมกับเครือข่ายประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพย ...

kg54652-21

มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันฯ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

lkjdf454654-5454-5

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จ ...

li-545-79624-6

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศ ...

DD4454-5454-9

การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม ...

1697_DSC_3124-654

รับมอบ “หุ่นคุณสมชาย”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบหุ่นคุณสมชาย จำนวน 20 ชุด จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการเ ...

1685_327776

ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิ ...