DSC_1791

จัดบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์การสอนออนไลน์”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบรรยายให้กับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “ศำสตร์กำรสอนออนไลน์” เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลำศน์ ชั้น 3อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ...

DSC_1879 - Copy

กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

2 กรกฎาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน  จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวณารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ...

TA2

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบัน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

41634

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัยก่อนเกษียณในบุคลากรและลูกจ้าง

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ วัยก่อนเกษียณในบุคลากรและลูกจ้างจำนวน 53 ราย บริเวณห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 โดยมีการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด และโร ...

DSC_1664

พิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อที ...

123

ประชาคมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชาคมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook สถาบัน โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.20 น. โดยผู้บริหารสถาบัน

S__18055218

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้เป็นกิจกรรมที่ปรับรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการ LIVE ผ่าน Facebook กลุ่มปิดชื่อ  “STIN ปัจฉิมฯ’62”  โดยกิจ ...

DSC_1546

สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 #gallery-1 { margin ...

DSC_1553

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมทำบุญเนื่องในวันกำเนิด

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ร่วมทำบุญจำนวน 5,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) 

DSC_1514

บริจาคเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ ทรงศิริ เป็นตัวแทนศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 63  ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรมและพัก เนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ...