DSC_5190

บริจาคเงิน

เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินจากนายสุรชัย อัศวถาวรวานิช จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  เพือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพั ...

DSC_5155

บริจาคเงิน

เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจากนางพนิดา เอ ...

DSC_6540-2

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 201 คน ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ ...

DSC_6457

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อ ...

DSC_5076

รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก นายวีรพงศ์ คงนาม หัวหน้าหน่วยกิจการก ...

IMG_5647

กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหิต ๑ คนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักศึกษาพยาบาล จำนวน 50 คน เข้าร่วมบริจ ...

-ร

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ส ...

20201114_115647

ออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน Open House Nursing Expo 2020

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน Open House Nursing Expo 2020 เปิดบ้านสถาบันพยาบาลจากทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่จัดโดย ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย  ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...

20201111_152105

การประชาคมรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมประชาคม เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบัน ให้บุคลากรสถาบันรับทราบผลการประเมิน และร่วมแสดงความคิดเ ...