322842

โครงการ “ลาดเป็ดร่วมใจ รับมือได้ เมื่อภัยแล้งมา”

วันที่่ 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย ได้จัดโครงการ "ลาดเป็ดร่วมใจ รับมือได้ เมื่อภัยแล้งมา" ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหว ...

DSC_4021

แสดงความยินดี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์วิไลพร สิงหถนัดกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

DSC_4007

จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นอกเวลาราชการ ประจำปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะทำงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นอกเวลาราชการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. #gallery-1 { ...

DSC_3949

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training สำหรับผู้บริหารสถาบัน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training สำหรับผู้บริหารสถาบัน โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx สำนักงานปลัดกระทรวงการ ...

120278346_991298128002268_1497658992856902146_n

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  จัดการเรียนสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย  โดยได้นำศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา #ga ...

320900

สถาบันการพยาบาลศรีสวริทิรา สภากาชาดไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 256 คน โดยเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่า ...

289484

พบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดให้มีการพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสื่อสารความคืบหน้าการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาลระหว่างวันที่ 23 และ 24 กันยายน 2563 ณ ...

DSC_3858

แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ในโอกาสได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู ...