li-545-79624-6

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศ ...

DD4454-5454-9

การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม ...

1697_DSC_3124-654

รับมอบ “หุ่นคุณสมชาย”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบหุ่นคุณสมชาย จำนวน 20 ชุด จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการเ ...

1685_327776

ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิ ...

1663_25611018-DSC_9820

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2560วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเ ...

1654_25610925-DSC_7926=56454

เข้าร่วมประกวด ในกิจกรรม Young Crenoactive Awards 2018

25 กันยายน 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันกาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งโครงการพยาบาลอาสา ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เข้าประกวดในงาน  Young Crenoactive Awards 20 ...