S__106987527

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระสงฆ์ วันกำเนิดสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  วันที่่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนาย ...

CamScanner 06-08-2020 10

รับใบประกาศและเข็มที่ระลึกในโอกาสที่ร่วมปฏิบัติงานครัวพระราชทาน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับใบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึก จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อเป็นการขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร ...

DSC_1340

บริจาคเงิน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณพรศิลป์ และ คุณรัตนาภรณ์ พัชรินทรัตนะกุล บริจาคเงินจำนาน 150,000 บาท ให้กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อเข้าสมทบทุนคุณพรศิลป์ และ คุณรัตนาภรณ์ พัชรินทรัตนะกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลมาเป็นทุนกา ...

S__45678829

จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สำนักบัณฑิตศึกษา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาปริญญาโท ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิริธรานุสรณ์ 60 พรรษา #gallery-1 { margi ...

S__5972104

ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมบุคลากรสถาบัน ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุง ...