DSC_3832

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2563 ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย ...

DSC_3774

พิธีรับน้องบายศรีสู่ขวัญนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้เกียรติร่วมพิธีรับน้องบายศรีสู่ขวัญนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3  อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา  ...

DSC_3671-re

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศ ...

DSC_3451

ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา ...

015-1

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 28

10 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ...

04

รับรางวัลโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563 ที่จัดโดย สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น จากผลงาน โครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ ...

DSC_3314

งาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย ย่อ สธ. แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ ในงาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563 ซื่งในปีนี้มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผ ...

DSC_5232

ด้วยรักและผูกพัน 63

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานด้วยรักและผูกพัน ให้กับผู้เกษียณอายุ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ใยสุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ...

01-7

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิร ...