_DSC5923

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จากกลุ่มร้องเพลงครูและศิษย์ นำโดย ครูโอปอ พชรพล ไขแสง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษารับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จากกลุ่มร้องเพลงครูและศิษย์ นำโดย ครูโอปอ พชรพล ไขแสง เพื่อสนับสนุนกองทุนด้านการศึกษาของสถาบันณ ช ...

DSC4309

มอบทุนการศึกษามูลนิธิโรตารี ภาค 3350 แก่นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโรตารี ภาค 3350แก่นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ...

Untitled-5

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

Untitled-5

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษที่จัดสรรจากกองทุนด้านการศึกษาของสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ รางวัลการศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564-2565