auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินทรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารักษาความสะอาดดูแลภูมิทัศน์อาคารสิรินธรานุสรณ์ (1)

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบ NCD Platform ใน Application ระบบพยาบาลทางไกลและการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการระบบ NCD Platform ใน Application

auction-hammer

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด 535,000 BTU

auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อนํ้าหล่อเย็นและวัสดุอุปกรณ์ของหอผึ่งนํ้า สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำหล่อเย็น

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานระบบภาพและเสียง

auction-hammer

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด ๕๓๕,๐๐๐ BTUพร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ VRF