auction-hammer

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำและติดตั้งกระจกและบานเกร็ดอลูมิเนียมสำหรับป้องกันฝนสาด โถงทางเดินในอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

auction-hammer

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำและติดตั้งกระจกและบานเกร็ดอลูมิเนียมสำหรับป้องกันฝนสาดโถงทาง เดินในอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด