สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(เบื้องต้น)

         ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผู้สูงวัยเอสติน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(เบื้องต้น) ในการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ให้แก่สมาช ...

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม  "Big Cleaning Day ประจำปี 2565"         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประธานใ ...

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กกับการบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “STIN อาสา”สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย      นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กกับก ...

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รุดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

     "STIN อาสา"  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รุดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่       ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวั ...

1654679067527

การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2565

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2565https://stin.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/8-6-2565/PR-STIN-M.N.S.-Recruitment-2022.mp4

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธ

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

               ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: cente ...

.jpg

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พบประชาคม

       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย "พบประชาคม"     โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและแสดงควา ...

757318

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยายามเบื้องต้น อุ้มยกเคลื่อนย้าย

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565         จิตอาสานักศึกษาพยาบาล ในโครงการ  "STIN อาสา”  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย        นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และผศ.ดร.พรพิมล อาภาสกุล จัดกิจกรรม Workshop การทำ CPR & AED ปฐมพยาย ...

746003

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับบุคลากรสถาบัน และประชาชนที่สนใจ

    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข เป็นประธานโครงการ จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน ...

22 August 2022 (2)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Health Care During the Covid-19 Pandemic) แบบออนไลน์ (Zoom)

       ศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรสถาบัน และลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง "การดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 (Healt ...