S__106987527

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระสงฆ์ วันกำเนิดสถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  วันที่่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนาย ...

IMG_3864

จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ขึ้นในวันพุธที่ 12 และ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการจัดกิ ...

stin01 (2)

กิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำดีเพื่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสขึ้น ในวันพุธที่ 15 และ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ มูลนิธิสงค์เคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีก ...

2112020_200123_0062

Shootout Season # 2

ฝ่ายกีฬา สโสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Shootout Season 2 ขึ้น ในวันที่ 13 และ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 10 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อสานสัมพันธภาพและความสามัคคีระห ...

STIN_14

STIN Starry Night 202

9 มกราคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดงานฉลองพุทธศักราชใหม่ 2563 โดยมีการแสดงจากผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน นักศึกษา ยังมีการจับรางวัลสร้างความสนุกแก่ผู้ร่วมงาน #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 ...

IMG_2576

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงก ...

860130

เสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมการเสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพ ...