DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

324864045_5816737925072185_367744803878882421_n

ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อวยพรและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566สภากาชาดไทย นำโดย นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ และ นางสาวสมปรารถนา จินดารัตนวรกุลผู้แทนจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ-----------------------------------------------------ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อว ...

320150799_693473225507138_9097998435873708158_n

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบา ...

320009257_475182724750660_1643276917525938738_n

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๒

https://www.youtube.com/watch?v=eO9kEn2E4PY&feature=youtu.beการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๒เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยก ...

DSC1579

พิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดพิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คนโดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...

DSC1245

การบรรยายเรื่อง “Strategic planning : Reinventing STIN for sustainable development in Nursing Education”

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์งบประมาณและประกันคุณภาพ และฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการบรรยายเรื่อง “Strategic planning : Re ...

DSC1253

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ( ...

_DSC0911

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม เป็นประธานพร้อมรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่กำกับดูแลงานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่ว ...

_DSC0891

การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในการจัดการประกวดร้องเพลง (Singing Contest)ของชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร ...

25651112-_DSC5088

กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”-------------------------------------- ...