2112020_200123_0062

Shootout Season # 2

ฝ่ายกีฬา สโสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Shootout Season 2 ขึ้น ในวันที่ 13 และ 20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 10 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อสานสัมพันธภาพและความสามัคคีระห ...

5251

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการอาจารย์เยาวชนจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) ในวันที่18มกราคม 2563 ณ ชุมชนนุรู้ลอิสลามคลองสี่ (วังเล็ก) เขตมีนบุรี โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ...

วันเด็ก63_200120_0075

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภั ...

IMG_2576

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงก ...

S__12001293

โครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการปฏิบัติธรรมน้อมนำสุข เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรได้ปฏิบัติธรรม นำหลักธรรมของพุทธศาสนามาปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ บ้านนวธารา ...

860130

เสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยอาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมการเสวนาโครงการศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพ ...

STIN_8

จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณะภัย ( I CAN DO CPR)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR ) โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เป็นการ Refresh CPR with AED and Standard First CPR โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาพยาบา ...

8

โครงการ STIN อาสาปันสุข

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดยชมรมอาสายุวกาชาด ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ STIN อาสาปันสุข ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  โดยได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ  บริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่า ...

li-545-79624-6

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศ ...

DD4454-5454-9

การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม ...