ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง (ภาษาไทย) : ผศ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท
ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr.M.L. Somjinda Chompunud
คุณวุฒิ (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
คุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) :Ph.D. (Nursing)
ความเชี่ยวชาญ (ภาษาไทย) : การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณภัย
ความเชี่ยวชาญ (ภาษาอังกฤษ) : Community Health Nursing, Disaster Nursing
Specialist (Research focus area) :
Major : Elderly care in community, Disaster
minor :
เบอร์โทรติดต่อ : 02-2564092 ต่อ 284

Email: somjinda.c@redcross.or.th
สาขาวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน

ผลงานวิจัย/วิชาการ (ตำรา/บทความวิชาการ/งานวิจัย)

งานวิจัย
1. วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และ สมจินดา ชมพูนุท. (2541). ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแออัดคลองเตย. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 23(3). 160-169.
2. ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ, กัลยา นาคเพ็ชร์, สุรีย์ ตันชัชวาล, สมจินดา ชมพูนุท และ สมทรง จิระวรานันท์. (2545). การศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. วิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 27 (1). 15-27.
3. วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และ สมจินดา ชมพูนุท. (2547). การประเมินผลโครงการดูแลผู้สูงอายุชุมชนแออัดคลองเตย. วิทยาสารพยาบาล. 29(1). 52-64.
4. สมจินดา ชมพูนุท และ วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว. (2556). พลังสุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 26(2). 87-98.
5. วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และ สมจินดา ชมพูนุท. (2556). ภาวะสุขภาพและความต้องการการบริการของผู้สูงอายุชุมชนคลองเตย. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. 13(3). 1-10.
6. วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และ สมจินดา ชมพูนุท. (2558). ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการใฝ่รู้และความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ. 7(2). 185-196.
7. สมจินดา ชมพูนุท และ วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว. (2560). การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน : กรณีศึกษา. วารสารพยาบาลตำรวจ, 9(1) : 24-36.
8. จิราพร เกศพิชญวัฒนา, สุวิณี วิวัฒน์วานิช, สมจินดา ชมพูนุท และ วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว. (2560). การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์).
9. Inkaew, W. & Chompunud, S. Effets of an interactive teaching method on perceived disaster nursing competencies of undergraduate nursing student. Health Emergency and Disaster Nursing, (2018) 5, 25–31.
10. Chompunud, S. & Inkaew, W. Health Impact and Adaptation of the Elderly Affected by Floods. Health Emergency and Disaster Nursing, (2019) 6, 2-8.
ตำรา
1. วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว และ สมจินดา ชมพูนุท. (2557). การพยาบาลสาธารณภัย. กรุงเทพฯ: บียอนด์ พับลิสชิง.