ผศ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ดร.ณัฐชยา พลาชีวะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ปราโมทย์ ถ่างกระโทก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ดร.ณัฐชยา พลาชีวะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน