EnglishJournal Club ครั้งที่ 2

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ EnglishJournal Club  ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ. ห้อง 308 ค่ะ

Comments are closed.