แบบฟอร์มต่างๆ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

นักศึกษาปัจจุบัน

 1. กำหนดเปิด-ปิดและปฏิทินการศึกษา 2565
 2. รายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดการสอบภาคการศึกษาต้น 2565
 3. รายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดการสอบ ภาคการศึกษาปลาย 2565
 4. รายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดการสอบ ภาคฤดูร้อน 2565
 5. คู่มือลงทะเบียนฐานใหม่ (ปรับปรุงใหม่)

แบบฟอร์ม

 1. ใบลากิจ ลาป่วย ขาดเรียน
 2. แบบแจ้งเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้าชื่อ
 3. แบบขอลาพักการศึกษา
 4. แบบคำร้องขอตรวจคะแนนสอบ-เกรด
 5. คำร้องขอเพิ่ม-ขอลด-หรือขอถอนรายวิชา
 6. คำร้องทั่วไป
 7. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่ากำหนด
 8. คำร้องขอหลักฐานการศึกษา
 9. คำร้องขอใบรับรองจากสถาบัน
 10. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา
 11. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา