1. บัญชีประเภท สายงาน ตำแหน่ง ระดับของบุคลากรสถาบัน
  2. บัญชีการจัดตำแหน่งบุคลากรสถาบัน
  3. บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพเฉพาะเหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  4. ประกาศชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  1.  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยอาจาย์ พ.ศ. 2563
  1. สัญญาทดลองปฏิบัติงาน
  2. สัญญาปฏิบัติงาน
  3. สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  4. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
  1. ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
 1. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560
 6. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. สัญญาทดลองปฏิบัติงาน
  2. สัญญาปฏิบัติงาน
  3. สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  4. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
 1. แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
 2. แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 3. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 4. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 5. ประกาศวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
 7. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561
 8. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562
 9. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ 2562
 1. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. เอกสารแนบท้ายประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่่าสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2
  2. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562
  3. ประกาศเรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562
  4. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
 3. ระเบียบว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 4. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561 
  1. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561
 6. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562)
 1. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ประกาศราชกิจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
  1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2562
 3. ระเบียบว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561
  1. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
  2. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  3. สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
  4. เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)
  5. ระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
  6. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
  7. เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ
 4. ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561
 5. ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
 6. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561
 7. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
 8. ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
 9. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2562
  1. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2564
 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร พ.ศ. 2563
 11. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563
 12. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการสั่งให้บุคลากรสถาบันออกจากงาน กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม พ.ศ. 2564