1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561
  3. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 2. บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรชั่วคราว พ.ศ. 2565
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  2. ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 5. ข้อบังคับว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2561
 1. ประกาศเรื่องชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. ประกาศชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  2. ประกาศชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
  3. บัญชีประเภท สายงาน ตำแหน่ง ระดับของบุคลากรสถาบัน
  4. บัญชีการจัดตำแหน่งบุคลากรสถาบัน
  5. บัญชีการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพเฉพาะเหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ของสถาบัน พ.ศ. 2563
  1.  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยอาจาย์ พ.ศ. 2563
 3. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. สัญญาทดลองปฏิบัติงาน
  2. สัญญาปฏิบัติงาน
  3. สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  4. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
 4. ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว ผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
  1. ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว สายวิชาการ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
 5. ระเบียบให้ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นบุคลากร พ.ศ. 2563
 6.  
 1.  
 1. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
 3. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน รศ. ผศ. อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560
 6. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561
  1. สัญญาทดลองปฏิบัติงาน
  2. สัญญาปฏิบัติงาน
  3. สัญญาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
  4. ระเบียบว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
 7. ประกาศว่าด้วยวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 1. แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
 2. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  2. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 4. ประกาศวิธีการและขั้นตอนในการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
 6. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561
 7. ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
  1. ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานและวิธีการเผยแพร่ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
 8. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ 2562
 1. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560
 2. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ พ.ศ. 2561
  1. เอกสารแนบท้ายประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่่าสายวิชาการ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2
  2. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2562
  3. ประกาศเรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562
  4. ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561
 3. ระเบียบว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน พ.ศ.2561
 4. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561
  1. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลการสถาบัน พ.ศ.2561
  1. ประกาศว่าด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563
 6. ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562)
 1. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน พ.ศ. 2560
  1. ประกาศราชกิจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
  1. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2562
 3. ระเบียบว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2562
  1. ระเบียบว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  2. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
  3. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  4. สัญญาค้ำประกัน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
  5. เอกสารแนบท้ายระเบียบการลา (เอกสารแนบหมายเลข 3)
  6. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
  7. เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ
 4. ระเบียบว่าด้วย วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2561
 5. ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561
 6. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2561
  1. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนประจำปีของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 7. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
 8. ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
 9. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2562
  1. ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2564
  2. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร พ.ศ. 2563
 11. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563
 12. ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการสั่งให้บุคลากรสถาบันออกจากงาน กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม พ.ศ. 2564
 13. ข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564